صفت های متضاد 1

/

جهت ها در ترکی استانبولی

/
جهت ها در ترکی استانبولی