مکالمات روزمره ترکی استانبولی، درس 3

/
حسین ساعدی موضوع این درس : احوالپرسی …
adın nedir

پرسیدن اسم در ترکی استانبولی، درس 2

/
موضوع این درس: پرسیدن اسم استاد حسین ساعدی …